Perspectiefnota per programma

Omgevingskwaliteit

Dit programma gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van mens en dier. Dat omvat verschillende aspecten, zoals het stedenbouwkundige, architectonische, ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke. Ook de kwaliteit van water, bodem en lucht,  gezondheid van de leefomgeving (milieuaspecten als geluid, trilling, straling, afval en emissies), (water)veiligheid, klimaatadaptatie (verdroging, vernatting) en de biodiversiteit zijn bepalende aspecten voor een optimale omgevingskwaliteit. Hiermee definieert Ommen de omgevingskwaliteit breder dan in de Algemene maatregelen van bestuur (AmvB) bij de Omgevingswet. Volgens die definitie vallen aspecten als gezondheid, veiligheid en ook functionaliteit erbuiten. Terwijl in het ‘Besluit Kwaliteit Leefomgeving’ van juli 2018 juist die 3 aspecten als voor de overheid belangrijke aandachtspunten golden.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 13:21:03 met de export van 01/20/2021 13:15:55