Financiële samenvatting perspectiefnota

In dit hoofdstuk vatten we de financiële effecten van deze perspectiefnota samen. Per programma, zoals in de begroting, zijn deze effecten nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. We schetsen hierin zowel de context van het programma als de stand van zaken (tussenbalans) voor de realisatie van het bestuursakkoord. Vervolgens verwoorden we kort de beleidsvoornemens.

In hoofdstuk 4  beschrijven we de mogelijkheden die wij nu zien voor de ombuigdoelstelling, zoals ook beschreven in het rapport van Berenschot. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 een eerste grofmazige analyse van risico’s die voortvloeien uit de coronacrisis en waarvoor we in hoofdstuk 3 nog geen beheersmaatregelen opnamen.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 13:21:03 met de export van 01/20/2021 13:15:55